019/544-185      Миомира Радосављевића Пикија 9      tehnickanegotin@gmail.com

Орган управљања у школи је Школски одбор. Школски одбор Техничке Школе Неготин има 9 чланова који чине три представника запослених, три представника родитеља и три представника јединице локалне самоуправе општине Неготин. Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда родитеља – савет родитеља. Прeдсeдникa бирajу члaнoви вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa.

Чланови Школског одбора Техничке Школе Неготин за школску 2017/2018. годину су:

  • Ницуловић Ненад – представник школе и председник одбора
  • Зарић Драгиша – представник школе
  • Динуловић Маријана – представник школе
  • Станојевић Даница – представник родитеља
  • Тихојевић Војкан – представник родитеља
  • Алексић Бобана – представник родитеља
  • Островљановић Драгољуб – локална самоуправа
  • Владић Дејан – локална самоуправа
  • Васић Милан – локална самоуправа
Пратите нас на друштвеним мрежама
Затвори